پروژه های بهبود

این گروه با بهره گیری از تیم کارشناسی مجرب و استفاده از تکنیک های عارضه یابی و آسیب شناسی اقدام به ارائه راهکار و تعریف پروژه های بهبود و اجرای آنها می نماید.

طراحی منطقی و اجرای انواع پروژه های بهبود بر مبنای ساختارها ، مدلهای بین المللی ، ازجمله راهکارهای مهم و بنیادین در راستای بهبود مستمر بوده و با اجرای صحیح آنها ، با توجه به تحلیل منطقی از نقاط قوت و ضعف هر سازمان ، پروژه های بهبود جهت نیل به اهداف متعالی هر سازمان قابل اجرا خواهد بود که در این خصوص گروه راهبرد صنعت در پنج بخش اقدام به اجرای پروژه های بهبود می نماید :

. . . . . . .  مدیریت و ممیزی انرژی

          پروژه های بهبود و معماری سازمانی BPM و BPR و BPMS

          مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی

.          مدیریت و کنترل پروژه

. .         مشاوره بازاریابی و فروش


لیست پروژه های بهبود:

×     ارزيابی عملکرد سازمان

·        عارضه يابی سازمان در بخش های مختلف صنعتح

·        بنياد اروپايی مديريت کيفيت (EFQM)

·        جايزه ملی کيفيت ايران

·        کارت ارزيابی متوازن (BSC)

·        کاهش استراتژيک هزينه (CRS)

·        تجزيه و تحليل فعاليت ها (AA)

·        مديريت ناب (LM)

·        کاهش استراتژيک ضايعات

·        مهندسی ارزش VE


×     سيستم های مديريت کيفيت

·        سيستم مديريت کيفيت (ISO 9001)

·        سيستم مديريت کيفيت زيست محيطی (ISO 14001)

·        سيستم مديريت ايمنی و بهداشت ( OHSAS 18001)

·        سيستم مديريت کيفيت صنايع خودرو سازی (ISO/TS 16949)

·        سيستم مديريت کيفيت صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی (ISO/TS 29001)

·        سيستم مديريت کيفيت دامنه آزمايشگاه ها (ISO 17025)

·        سيستم مديريت لوازم وتجهيزات پزشکی ISO 13485))

·        سيستم مديريت ايمنی صنايع غذايی (HACCP)

·        سيستم مديريت صنايع غذايی (ISO 22000)

·        الزامات مديريتی ايمنی اطلاعات (ISO/IEC 27001)

·        مديريت کيفيت فراگير (TQM)

·        نظام مديريت يکپارچه (IMS)

 

×     سيستم های مديريت بهره وری

·        استقرار چرخه بهره وری

·        سيستم اندازه گيری و تحليل بهره وری

·        سازماندهی حرکت بهره وری

·        ارزيابی بهره وری هر يک از عوامل توليد

 

×     سيستم های مديريت توليد

·        زمان سنجی و ظرفيت سنجی

·       برنامه ريزی و کنترل توليد

·       برنامه ريزی کنترل مواد

·       برنامه ريزی  نگهداری و تعميرات بهره ور (TPM)

·        برنامه ريزی تامين منابع ساخت (MRP`)

 

×     سيستم های يکپارچه مديريت سازمان

·        سيستم اطلاعات مديريت MIS

·        سيستم مديريت انبار و سفارشات و تدارکات

·        مهندس مديريت زنجيره تامين SCM

·        مدیریت فرآيندهای کسب و کار BPM

·        طرح ريزی یکپارجه سازی منابع سازمان BPMS

 

×     سيستم های مديريت بازرگانی

·        بازاریابی و فروش

·        سيستم پايش و اندازه گيری مشتری

·        سيستم پايش وفاداری مشتری

·        مديريت روابط مشتری CRM

 

×     تکنيک های کيفيت و ابزارهای بهبود

·        نظام آراستگی سازمان 5S

·        کنترل کيفيت آماری SPC-SQC

·        تجزيه و تحليل عوامل شکست FMEA

·        شش سيگما

·        تجزيه و تحليل سيستم های اندازه گيری MSA

·        طراحی آزمايش ها DOE

·        هزينه های کيفيت COQ

·        طرح ريزی پيشاپيش کيفيت محصول APQP

·        تائيديه فرآيند قطعه توليدی PPAP

·        توسعه عملکرد کيفيت QFD

·        قيمت گذاری بر مبنای هدف TC

·        کاهش مصرف انرژی

·        کاهش هزينه ها

·        کاهش ضايعات

·        مهندسی معکوس

·        تحليل هزينه – منفعت CBA

·        فلوچارت چرخه عمر CFT

·        استراتژی گردآوری داده ها DCS

·        هزينه يابی بر مبنای فعاليت ABC

·        مديريت جريان ارزش VSC

·        مميزی محصول و  فرآيند

·        طراحی فرآيند حل مساله

 

×     سازمان دهی و طراحی سازمان

·        طراحی نظام جامع مديريت منابع انسانی

·        طراحی نظام انگيزشی و رفاهی کارکنان

·        طراحی سازمان و تجزيه و تحليل شغل

·        طراحی نظام مديريت مشارکتی

·        نياز سنجی آموزشی

·        طراحی نظام روابط کار

·        برنامه ريزی تامين نيروی انسانی

·        سيستم ارزيابی عملکرد کارکنان

·        طراحی و استقرار سيستم برنامه ريزی ، اجرا و ارزيابی آموزش

 

×     برنامه ريزی و مديريت استراتژيک

·        برنامه ريزی و مديريت استراتژيک بنگاه ها

·        مطالعات تجزيه و تحليل محيطی بنگاه ها

·        تدوين Business Plan

·        تدوين Strategy

 

×     بهبود و توسعه بازار

·        مطالعه رفتار مشتريان در بازارهای هدف

·        مطالعه رفتار با مشتريان در بازارهای هدف

·        مطالعه تعيين بازار هدف

·        انجام مطالعات پيماشی در بازاريابی

·        تدوين استراتژی های بازاريابی(يکسان – تفکيکی – تمرکزی)

·        مطالعات بازاريابی (بخش بندی بازار ، مطالعه رقبا – سنجش اثر بخشی آميخته ترويج فروش و...)

·    طراحی و استقرار سيستم های بازاريابی ( از طريق تجزيه و تحليل و تعيين اهداف ، اجزاء منابع ، محيط و مديريت سيستم)

 

×     بهبود و توسعه کارآفرينی

·        الگو برداری Bench Marking در کار آفرينی

·        مطالعه کارآفرينی( سطح ريسک پذيری ، خلاقيت ، سطح سرمايه گذاری جهت تحقيق و توسعه و ...)

 

×     مديريت سرمايه گذاری

·        مطالعات توجيه فنی و اقتصادی Feasibility Study

·        مطالعات شناسايی و انتقال تکنولوژی

·        همکاری مشترک (Join Venture)